WOJTEK HARATYK AW 2015/2016 Fashion Week Poland

WOJTEK HARATYK AW 2015/2016 Fashion Week Poland

Foto Stanisław Wadas