MILIDIAMI AW 2015/2016 Fashion Week Poland

MILIDIAMI AW 2015/2016 Fashion Week Poland

Foto Stanisław Wadas